Utmaningen

Offshore fiskproduktion är förmodligen det enda alternativet för att föda världens växande befolkning. Klimatförändringar, föroreningar och nedskräpning av haven, förstörelse av livsmiljöer, överfiske och dålig förvaltning är direkta och indirekta hot.

  • Uppfinningen för en hållbar fiskodling är kopplad till ett system inom metall- och teknikindustrin som används för vattenlevande organismer som fisk- och kräftodling.
  • Tidigare har ett antal olika system utvecklats för fiskodling, som kan delas in i fiskodlingssystem baserade på öppen och sluten vattencirkulation. I öppna system odlas fisk i nätkassar. I slutna system sker fiskodling i vattentäta bassänger på land.
  • Problemet med öppna fiskodlingssystem är deras miljöpåverkan. Avfall och andra utsläpp från fisken kommer in i näten och vidare ut i havet. Avfallet är rikt på näringsämnen som kväve och fosfat.
  • Problemet med slutna system å andra sidan är deras strukturella komplexitet och osäkerhet i samband med driften av kemiska rengöringsprocesser.
  • Ett annat och välkänt problem med befintliga fiskodlingssystem är att fisken lätt drabbas av sjukdomar i dem, vilket kan leda till låga produktionsvolymer.
Lösning

För investerare

Se här för mer information om möjligheter.

Se mera här